Menu
บริการ & งานของเรา        บริการทำความสะอาด
บริการทำความสะอาด (บริการเป็นรายปี)

การวางระบบการบริหารจัดการงานด้านความสะอาดมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการดูแลอาคารสถานที่ให้คงความสะอาดสวยงาม ดังนั้นเราจึงคิดค้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อกำหนดการทำงานอย่างชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน อบรมพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งระยะสัญญา ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกๆวันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน สามารถตรวจสอบ วัดผล รายงานผลความคืบหน้า ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 อีกทั้งยังได้จัดเตรียมกำลังสำรองเพื่อเข้าทดแทนกรณีการขาด ลา ของพนักงานกว่า 200 อัตรา ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างสรรค์การบริการที่มีมาตรฐาน

อาคารสำนักงานที่ทันสมัยล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี (Intelligence Building) และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการ ความสะอาดของพื้นที่ย่อมเป็น ในปัจจัยหลักที่สามารถสัมผัสได้ ด้วยภาพลักษณ์ความสวยงามของพื้นที่ กริยามารยาทที่ดีของบุคลากรในการทำความสะอาด ที่พร้อมจะให้การบริการเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีจากบรรยากาศในการทำงานที่ดี อีกทั้งยังก่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีต่อผู้อยู่และแขกผู้มาเยือน  มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดระบบบริหารงานทำความสะอาด ให้แก่อาคารสำนักงานมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 38 ปี ซึ่งปัจจุบันเราบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001: 2018 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการส่งมอบการบริการอย่างมีคุณภาพและกระบวนการในการตรวจสอบและติดตามตลอดอายุสัญญา

ลูกค้า

ความเรียบร้อยของสถานที่พร้อมความสะอาดในทุกพื้นที่ก่อนห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการแก่ลูกค้า ถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ให้ความสำคัญด้านการบริการดังนี้
1. คัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยเน้นประสิทธิภาพความรวดเร็ว สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ในเวลาจำกัด เพื่อสนับสนุนงานให้เกิดความสะอาดสวยงามก่อนห้างฯ เปิดบริการ
2. กำหนดแผนงานในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ให้สะอาดตลอดเวลา โดยไม่รบกวนความสุขในการใช้บริการ ของลูกค้า
3. เน้นการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำพื้นต้องแห้งสะอาด โถปัสสาวะไม่มีสิ่งปฏิกูลตกค้าง โถอุจจาระและที่รองนั่งสะอาดน่าใช้ อ้างล้างมือและกระจกเงาสะอาดพร้อมใช้และมีบรรยากาศหอมสดชื่นตลอดระยะเวลาห้างเปิดบริการ เน้นบันทึกการติดตามและตรวจสอบคุณภาพงานประจำวัน โดยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ มีความชำนาญ พร้อมให้บริการเสมอ

ลูกค้า

ปัจจุบันการบริหารงานโรงพยาบาลมีการนำระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น ระบบ HA (Hospital Accreditation) หรือระบบ ISO 9001:2018 และ ISO14001 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้การบริการ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารงานทำความสะอาดให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านมาตรฐานโรงพยาบาล อาทิเช่น
1. การฝึกอบรมมาตรฐานการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม
2. การจัดแยกอุปกรณ์ของใช้ตามพื้นที่โดยเน้นความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการติดเชื้อเป็นหลัก ตามมาตรฐานระบบ JCI
3. การฝึกอบรมการคัดแยกขยะธรรมดา (ใช้ถุงขยะสีขาวขุ่น) และขยะติดเชื้อ(ใช้ถุงขยะสีแดง)
4. การกำหนดพนักงานทำความสะอาดแยกตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ เช่น ลานจอดและทางเดินรอบอาคารห้องตรวจคนไข้นอกห้องพักคนไข้ในห้องพักแพทย์การเข้ารับผิดชอบพื้นที่อื่น ๆ เป็นไปตามข้อตกลงการบริการ
5. การฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดให้มีความรู้ในการทำงานโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการเฉพาะด้านที่มีประสิทธิภาพให้บริการงาน ทำความสะอาดแก่โรงพยาบาลที่สอดคล้องต่อมาตรฐานระบบ HA (Hospital Accreditation), JCI (Joint Commission International) และ ISO อย่างชัดเจน

ลูกค้า

จากการคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นจุดสำคัญที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มหันมาใส่ใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และประยุกต์การบริหารงานให้สอดคล้องต่อมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO :14001 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าร่วมกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ฉากเขียว) ภายใต้การผลิตจากบริษัทฯในเครือที่ได้การรับรองจากกรมควบคุมมลพิษว่าเป็นบริษัทฯต้นๆ ที่สามารถผลิตและจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกระบวนการที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน ปัจจุบันบริษัทฯจึงได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

ลูกค้า

การบริการในส่วนนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะต้องคัดสรรพนักงานให้มีบุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ ตลอดจนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการ บริษัทฯจึงได้สะสมประสบการณ์จากการให้การบริการในกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างทีมงานที่มีรูปแบบการบริการเฉพาะทางไว้สำหรับให้การบริการกับลูกค้า ตลอดจนการวางแผนในการตรวจสอบติดตามและเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุจากแนวนโยบายที่เห็นถึงความสำคัญด้านการบริการดังที่ว่าไว้คือ ลูกค้าที่แท้จริงก็คือผู้ที่มาใช้บริการนั้นเอง

ลูกค้า