Menu

GROUP SHARING TECHNICAL : GST

Update : 22/02/2020
บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม GST เดือนกุมภาพันธ์ ในหัวข้อ " KPI และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน " ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ของบริษัท ฯ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 109 คน

แกลลอรี่